Vores tilbud

Elev og lærer på børnetorvet på Kasperskolen
Kasperskolen er en specialskole, som tager højde for elevernes særlige behov. Her kan du læse mere om vores pædagogiske tilgang og vores særlige tilbud.

Vores undervisning og pædagogik

Hvor store er klasserne?
Kasperskolen elever er fordelt i klasser på 5-8 elever.

10. klasse har dog flere elever, da eleverne udvikles hen imod ordinær gymnasial uddannelse, STU/FGU eller et sted derimellem.

Hvordan er klasserne sammensat?
Klasserne sammensættes efter elevernes klassetrin, funktionsniveau og specifikke vanskeligheder.

Undervisningen tilrettelægges også efter elevernes særlige forudsætningen og udfordringer. Det skaber mulighed for, at eleverne udvikler deres faglige, sociale og personlige kompetencer, så de kan indgå i meningsgivende fællesskaber.

Hvor mange voksne er der i timerne?
I hver time er der altid to voksne til stede.

Hver elev er tilknyttet en kontaktlærer og kontaktpædagog, som har det primære ansvar for elevens udviklingsplan.

Hvilke metoder arbejder I ud fra?
Vi arbejder med forskellige specialpædagogiske metoder og tilgange:

 • selvindsigtsmateriale
 • samarbejdsbaseret problemløsning
 • relationsdannelse
 • TEACCH
 • pædagogik baseret på neuroaffektive principper, sociale historier m.v.

Hvordan er klasselokalerne indrettet?
Klasselokalerne rummer forskellige muligheder.

Der er både individuelle arbejdspladser, så den enkelte elevs behov for ro og struktur kan tilgodeses. Der er også fællesbord, hvor den mere gruppeprægede undervisning foregår.
 
Er der mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøve? 
Kasperskolen afholder hvert år afgangsprøver. Så kan de elever, der ønsker det, aflægge folkeskolens afgangsprøve eller 10. klassesafgangsprøven i et eller flere fag.
 
Hvor kan jeg få mere information?
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Du kan også læse mere her:

Kasper Klub

Kasperskolen har en klub, som er åben hver onsdag fra 14:00-20:30.

Klubben er en obligatorisk del af helhedstilbudet fra 7. klassetrin og opefter. Klubben er derfor også inkluderet i skolens takst.  

Kasper Klub er en del af det pædagogiske tilbud. Deltagelse er en vital del af den sociale læring, som vi stræber efter, den enkelte elev skal opnå, inden de skal videre i deres uddannelsesforløb. 

Hvorfor skal eleverne gå i Kasperklub?
Kasperskolens elever har komplekse udfordringer, som gør, at de har svært ved at bruge de almindelige klub -og fritidstilbud. 

I Kasperklub har klubbens pædagoger kendskab til elevernes styrker og udfordringer, og det giver eleverne mulighed for at deltage i et meningsfuldt, socialt funderet ungdomsliv. Det hjælper dem med at udvikle relevante kompetencer i et beskyttet og struktureret miljø.

I klubben lægger vi vægt på stor medindflydelse og medansvar hos den enkelte elev. Klubben tilbyder en bred vifte af muligheder og aktiviteter, og det medvirker til, at eleverne trænes i at træffe et valg samt samarbejde med andre elever på tværs klasserne. 

Hvilke aktiviteter er der i klubben?
Kasperklub har mange aktiviteter, og vi gør meget ud af at tage udgangspunkt i den enkeltes interesse.

Eksempler på vores aktiviteter:

 • kulturudflugter
 • madlavning
 • fiskeri
 • rollespil
 • svømning i svømmehal
 • krea
 • fitness
 • film- og konsolspil
 • rundbold
 • laser
 • brætspil
 • stikbold

Er der lejrskole?
I det tidlige efterår arrangerer klubben en tur med overnatning, hvor eleverne introduceres til det store fællesskab. 

Da vi vægter elevernes sociale relationer meget højt, er det vigtigt, at eleverne tidligt i klubtiden møder alle eleverne og personalet i klubben. 

Det giver også eleverne mulighed for at danne nye venskaber på tværs af klasserne. 

På turen har vi fokus på følgende:

 • Selvstændighed
 • Fællesskaber
 • Nye venner
 • Sove i uvante omgivelser
 • Deltage i praktiske opgaver
 • Friluftsliv
 • Ungdomsliv

Hvilke kompetencer får eleverne i klubben?
Det er et lovkrav, at skolerne skal vurdere, om elever fra 8. klasse er parate til en uddannelse. Det betyder, at elevernes personlige og sociale forudsætninger vægtes højere end tidligere.

Derfor er det vigtigt, at de trænes i at navigere i sociale fora for at opnå gode personlige og sociale forudsætninger. Så er de også bedre rustet til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Mange af vores elever sidder ofte hjemme foran en skærm og lever dermed et social isoleret liv. Selvom man sagtens kan have mange og sunde relationer via internettet, er det vigtigt også at have erfaringer med mere traditionelle og personlige relationer og fællesskaber. De kompetencer giver øget livsduelighed i resten af elevens liv.

I klubben og skolen arbejder vi fx med følgende udviklingspunkter:

Selvstændighed:

 • Selvstændigt ungdomsliv
 • Personlig udvikling
 • Selvindsigt
 • At turde nye ting

Sociale kompetencer:

 • Fungere sammen med andre unge
 • Deltage i aktiviteter med ligesindede
 • Acceptere hinanden
 • Relationsdannelser

Vi arbejder også med:

 • Struktur
 • Kompensation for handicap
 • Mulighed for at kunne spejle 
 • Kulturdannelse
 • Normdannelse
 • Rumlighed, stressniveau, tolerance
 • Guidning gennem ungdomslivet
 • Evaluering af de unges oplevelser sammen med dem.

10. klasse på Kasperskolen

For elever fra Ballerup kommune, der ønsker 10. klasse, er tilbuddet Talent 10, som foregår på Next Uddannelse i Ballerup. Eleverne henvises til dette tilbud på baggrund af visitation.

For elever fra andre kommuner har Kasperskolen nedenstående tilbud. Elever fra Ballerup kan i særlige tilfælde (f.eks. sent eller mange skoleskift) søge om at fortsætte deres skolegang på Kasperskolen.

Dette sker også på baggrund af en individuel visitation.

Vores 10. klasse kan rumme de fleste af de elever, som af den ene eller den anden årsag ikke kan finde en plads i folkeskolen. 
Uanset hvilke udfordringer eller diagnose eleven har, så vil vi skabe de bedste forudsætninger for, at eleven efter 10. klasse er klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse. 
Så 10. klasse på Kasperskolen et oplagt valg, hvis eleven mangler det sidste i forhold til fx faglig opkvalificering, opkvalificering af handlekompetencer, uddannelsesafklaring, modenhed/robusthed eller erfaring.
Hvem er vores målgruppe?

10. klasse på Kasperskolen har traditionelt set arbejdet med elever, som befandt sig indenfor resten af skolens elevprofil.
Hovedsageligt har disse elever været normaltbegavede, men med diagnoser indenfor autismespektret samt ADHD.
I de seneste år har vi med succes også arbejdet med elever, der har tillægsproblematikker. Det kan fx være angst, dysleksi, skolevægring, socioemotionelle vanskeligheder og PDA. 

Hvad kendetegner målgruppen?
Vores elever i 10. klasse har en række fællestræk på tværs af diagnoser og udfordringer.
Vi kan overordnet set inddele dem i to grupper:
•    Elever, der har gennemført 9. klasse med en fuld afgangsprøve, men har brug for et ekstra skoleår. Fx fordi der er brug for at blive mere afklaret om valg af ungdomsuddannelse eller faglig opkvalificering.
•    Elever, der har gennemført 9. klasse, men som ikke har været i stand til at gennemføre 9. klasses afgangsprøver. Disse elever får ikke mulighed for at tage en 9. kl afgangsprøve i 10. klasse, men de vil få mulighed for at opkvalificere deres faglige niveau og tage 10. klassesprøverne.

Hvad er formålet med at tage 10. klasse?
Formålet med 10. klasse er at give eleverne et mere indholdsrigt uddannelsestilbud, som samtidig også giver eleverne en række ekstra kompetencer (dannelsesmålrettet).
Vi arbejder med flerstrengede mål for eleverne. Det betyder, at de:
•    bliver løftet til højere fagligt niveau.
•    bliver bedre rustet og afklaret i forhold til et fremtidigt uddannelsesforløb.
•    modnes personligt og socialt i et trygt, men udviklende 10. klasse miljø.
•    opnår personlige og sociale kompetencer, som medvirker til at højne deres livskvalitet.
Kasperskolens 10. klasses-tilbud adskiller sig fra de klassiske 10.-klasses tilbud på en række punkter. 
•    Vores 10. klasse er ikke en gentagelse af 9. klasses fag- og stofområder.
Vores undervisning tager udgangspunkt i den pågældende målgruppe og vil derfor ikke være bundet op på en standard-årsplan. Vi underviser som udgangspunkt kun i de obligatoriske fag samt tilbudsfag, som er beskrevet i lovgivningen for 10. klasse.
•    Vores 10. klasse er ikke en mulighed for at tage en fuld FSA. 
Vi tilbyder kun prøveforberedende FP10-undervisning mod de fag, som er obligatoriske for 10. klasse samt tilbudsfag og valgfag. Dog er undervisningens faglige niveau ikke nødvendigvis orienteret mod 10. klasse for alle elevers vedkommende. Vi søger at differentiere undervisningen, så den møder eleverne hvor de befinder sig fagligt.
•    Vores 10. klasse er ikke et sabbatår, hvor det skønnes, at eleven udelukkende på baggrund af tid tilegner sig modenhed og kompetencer. 
Vi understøtter elevens modningsproces i samarbejde med hjemmet og eksterne samarbejdspartnere, så den enkelte elevs alsidige udvikling optimeres.

Hvordan arbejder vi med den enkelte elev?
Vi skræddersyr en plan for året for den enkelte elev ved skolestart i 10. klasse. Det gør vi, for at den enkelte elev kan få det maksimale udbytte af 10. klasse, og komme godt videre i uddannelsessystemet.
Der kan derfor være stor forskel på skoleårets opbygning fra elev til elev.
Vi støtter den enkelte elev i forhold til at nå sine skræddersyede mål. Vores sigte er, at alle elever mødes ved deres respektive udviklingsmæssige standpunkt, og får de fornødne værktøjer til personlig, faglig og social udvikling.
Vi hjælper især eleverne med:
•    Øget selvstændighed.
•    At skabe et trygt miljø til udvikling i elevens eget tempo.
•    At skabe et liv, der er så lidt hæmmet af diagnoser som muligt.
•    Generel trivsel.
•    Positive rutiner.

Hvordan fungerer samarbejdet med forældrene?
På Kasperskolen lægger vi stor vægt på forældresamarbejdet.
Ved visitation til 10. klasse begynder samarbejdet med forældre og elever allerede før skolestart. Vi arbejder med relationer og afklaring omkring individuelle mål, så skoleåret allerede fra første dag, føles trygt og udviklende - både for eleven og for familien.
Ud over den tætte dialog med hjemmet afholder vi også uddannelsesdage, hvor forældrene også deltager. Det er nemlig vores erfaring, at vores elever når mærkbart længere, hvis hele netværket omkring eleven arbejder ud fra en fælles plan med kortsigtede og konkrete målsætninger.

Hvordan håndterer vi skolevægring og fravær?
Hvis vi har elever, der har en modvilje mod at gå i skole (skolevægring) og/eller angstproblematikker, så søger vi at skabe et trygt miljø. Det kan hjælpe eleven med at genfinde lysten til at være sammen med andre og forebygge tiltagende isolation. Vi arbejder også med at stabilisere og strukturere en hverdag for eleverne, som har haft en turbulent skolegang præget af skolevægring og angst.
Derudover arbejder vi med fagligt funderede, ordnede og velbeskrevne procedurer ved eksempelvis tiltagende fravær. Vores erfaring er, at det skaber tryghed for både eleverne og deres familier.

Hvordan ruster vi eleverne til fremtiden?
Sideløbende med elevernes faglighed arbejder vi også med dannelsesmæssige områder. Det kan fx være selvtransport, selvstændighed og generel livsduelighed.
Selvom 10. klasse er bindeleddet mellem folkeskolen og ungdomsuddannelse, kigger vi også mere bredt ud i samfundet. Det gør vi blandt ved at hjælpe elever med at få et fritidsjob. Vores erfaringer og forskning viser nemlig, at elever med tilknytning til eksempelvis fritidsjob, organiseret sport eller andet har større sandsynlighed for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.